Покана за Общо събрание

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Български Атомен Форум” – София, на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо отчетно събрание на членовете на Сдружението на 05.02.2015 година от 17.30 часа на адрес: София 1618, ул. “Вихрен” №10 – сграда на “Риск Инженеринг” АД, при следния дневен ред:

1.      Отчетен доклад за дейността на Булатом за 2014 година;

2.      Приемане на годишните счетоводни отчети на Български Атомен Форум;

3.      Вземане на решение от ОС за прекратяване на членство;

4.      Приемане на плана за работа на Булатом за 2015 година;

5.      Разни

 При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Събранието ще се проведе същия ден от 18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 
Радиопредавания за ядрената енергетика
Български Атомен Форум съвместно с Дарик радио стартират цикъл от предавания, обхващащи различни аспекти на ядрената енергетика.
Същите ще бъдат излъчвани в рубриката „Зелени Алтернативи”, в периода октомври 2014 – юни 2015 г., и ще бъдат на следните теми:

1. Физиката и ядрената енергетика

2. Основни аварии в АЕЦ в света. Аварии в АЕЦ „Козлодуй”

3. Различни поколения ядрени реактори (ЯР)– период от време, когато те са били в експлоатация, основни характеристики, предпоставки за преминаване от едно към друго поколение.

4. Оценка на риска за ядрена авария в АЕЦ

5. Радиофобия – влиянието на авариите в АЕЦ върху обикновения човек

6. Атомните централи на България

7. Ползата от АЕЦ „Козлодуй” за България

8. Алтернативи на Ядрената Енергетика

9. Радиоактивни отпадъци 

10. 1-4 блок в АЕЦ „Козлодуй” - в процес на снемане от експлоатация 

11. АЕЦ „Козлодуй” – място на централата в енергийния микс на България 

12. Строителство на нова АЕЦ в България 

13. Бъдещето на ядрената енергетика 

14. Възможности за кариера в ядрената енергетика

15. Политиците, зелените и ядрената енергетика

Целта на тази инициативата е да се предостави на обществото повече информация за този стратегически за България отрасъл.


 


Website created by PSP Computers | Valid HTML