Булатом стана пряк член на Българската търговско промишлена палата (БТПП)

С решение на Изпълнителен съвет, протокол № 103/3-2024 от 27.02.2024 г. Сдружение „Български Атомен Форум“ – Булатом е приет за пряк член на БТПП. Това е в резултат на проведената преди това, по покана на Председателят на БТПП Цветан Симеонов и главният секретар д-р Васил Тодоров, среща с ръководството на Булатом, където бяха обсъдени възможностите за съвместна дейност и сътрудничество.
Според Булатом членството в БТПП дава възможност за организиране на съвместни семинари,срещи и инициативи. Възможностите, които предоставя БТПП на своите членове , като информация и консултации за европейски и национални програми и източници на финансиране, така също и достъп до сътрудничеството, което предлагат всички международни организации, на които БТПП е член, е добра възможност за Булатом и нейните членове да разнообразят и разширят своята дейност.

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на Р България. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес – средите.
Българската търговско-промишлена палата и 28-те Регионални търговско -промишлени палати/камари са обединени в Единна система на българските търговско-промишлени палати, в която членуват търговци, сдружения и др.
Към БТПП е създаден и функционира Съвет на Браншовите организацииОсновните цели на Съвета и на дейността му са насочени към подпомагане на диалога между държавните институции и бизнеса и води до балансиране на интересите на браншовите организации по основните проблеми, свързани със създаването на благоприятен климат за развитие на българския бизнес. В него членуват 88 браншови организации.