ПРОЕКТ АЕЦ БЕЛЕНЕ – ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми Колеги,

В момента в обществото се води интензивен дебат около бъдещето на ядрената енергетика у нас, в това число на двата перспективни проекта, които са в процес на структуриране и избор на варианти за реализация:

  • Проектът за изграждане на ядрена мощност на одобрената нова площадка край Козлодуй.
  • Проектът за изграждане на ядрена мощност на площадка Белене.

 

Като основна неправителствена организация, обединяваща позицията и интересите на ядрения сектор в България, БУЛАТОМ подкрепя всички усилия насочени към намирането на работеща формула за реализацията на всеки един от тези проекти, в най-краткия възможен срок. Пълна и подробна информация за проекта за изграждане на ядрена мощност на одобрената нова площадка край Козлодуй може да бъде намерена на https://npp-nb.bg/. Същевременно понастоящем, поради липса на активна проектна организация за АЕЦ Белене, обществото е лишено от източник на публично-достъпна информация за историята, характеристиките и перспективите на този проект.

 

В тази връзка, БУЛАТОМ си постави за цел предоставянето на обществото на синтезирана актуална публична информация посветена на проекта за изграждане на АЕЦ Белене. В последните месеци, със съдействието на фирма Селмеда ООД, тази платформа беше разработена и днес имаме удоволствието да ви я представим.

 

Представената информация е базирана само на публично достъпни източници и обхваща проекта за АЕЦ Белене от неговото стартиране до момента. Планираме платформата да бъде „жива“ и да бъде актуализирана с информация за бъдещото развитие на проекта.

 

Целта на платформата, достъпна на български и английски език, е да бъде основен източникът на информация по проекта за всички заинтересовани страни от България и чужбина.

 

Каним ви да посетите и да споделяте платформата: https://www.beleneproject.bg/

 

УС на Булатом

 

Dear Colleagues,

Currently, there is an ongoing debate in Bulgarian society about the future of nuclear energy in our country, including the two new-build projects that are in the process of structuring and selecting options for implementation:

  • The project for construction of a new nuclear power plant on the approved new site near Kozloduy.
  • The project for construction of a new nuclear power plant at the Belene site.

As the major non-governmental organization uniting the position and interests of the nuclear sector in Bulgaria, BULATOM supports all efforts aimed at finding a workable formula for the implementation of each of these projects in the shortest possible time. Full and detailed information about the project for construction of nuclear power plant at the approved new site near Kozloduy can be found at https://npp-nb.bg/. At the same time, currently, due to the lack of an active project organization for Belene NPP, society is deprived of a source of publicly-available information about the history, characteristics and prospects of this project.

Therefore, BULATOM set out to provide the public with synthesized up-to-date publicly available information dedicated to the Belene NPP project. In recent months, with the assistance of Selmeda Ltd., this platform has been developed and today we are pleased to present it to you.

The information, which is presented is based solely on publicly available sources and covers the Belene NPP project from its inception until the present. We plan the platform to be “live” and to be updated with information about future developments of the project.

The purpose of the platform, available in Bulgarian and English, is to be the main source of public information on the project for all stakeholders from Bulgaria and abroad.

We invite you to visit and share the platform: https://www.beleneproject.bg/

Bulatom Management Board