Инфраструктура за развитие на ядрената енергетика

Четвъртък, 02.06.2022 г., 15:00-17:00

В контекста на ядрената енергетика, понятието инфраструктура се използва широко, тъй като за успешното реализиране на една ядрена програма се изисква много повече от определена физическа инфраструктура. Международната агенция за атомна енергия дава конкретно определение на понятието, състоящо се от 19 елемента между които правна и регулаторна рамка, развитие на човешките ресурси, индустриална база, фондове за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. За нуждите на настоящата дискусия, инфраструктурата за развитие на ядрената енергетика се обобщава в три посоки – законовата рамка, техническата инфраструктура и човешките ресурси.
За близо 60 години откакто е положено началото на ядрената програма у нас, инфраструктурата е много добре развита. България разполага с необходимата инфраструктура за развитието на своята ядрена програма в бъдеще. Това е значително конкурентно преимущество що се касае изграждането на нови ядрени блокове. В много страни с ясно декларирано желание за развитие на ядрена енергетика именно липсата на установена инфраструктура създава нуждата от дълги години подготвителна работа преди структурирането на конкретен проект, още повече неговото изграждане. При все тази даденост, изграждането на нови ядрени мощности у нас е достатъчно мащабно начинание, което налага критичен преглед на националната инфраструктура и нейната готовност.

В дискусията ще бъдат разгледани въпроси като:

  • Какви са правно-регулаторните предпоставки и изисквания за развитие на ядрената енергетика на международно и локално ниво?
  • Състояние на образователната система в момента, отговорна за подготовката на кадри за ядрената енергетика – какви са възможностите за задоволяване на нуждите от кадри, свързани експлоатацията на съществуващите блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй и строителството на нови ядрени мощности в България?
  • Какво е състоянието на индустрията поддържаща ядрената ни програма – т.е. организации работещи в областта на проектирането, ремонта/изграждането, въвеждане и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения?
  • Доколко българската промишленост би могла да участва в производството на оборудване за нови ядрени централи у нас?

Модератори на дискусията:

  • Милко Ковачев (МААЕ)
  • Веселина Рангелова (NEA)

Събеседници:

  • Представители на Агенцията за ядрено регулиране: Цанко Бачийски, Председател
  • Представители на индустриални организации: Богомил Манчев (БУЛАТОМ)
  • Представители на МОН и специализираните ВУЗ: Мариета Георгиева (Заместник-министър на образованието  и науката), Галина Дреновска (МОН), Калин Филипов (ТУ)
  • Енергийни експерти от академичната общност: Борислав Боев (СА „Димитър А. Ценов“)