Презентация на Булатом, изнесена по време на конференцията БЕМФ, проведена в периода 12-13 януари 2023 г.

ПОЗИЦИЯТА НА БУЛАТОМ ФОРМУЛИРА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА У НАС В НЯКОЛКО НАПРАВЛЕНИЯ

 • Направление NP 1: Пълно използване на експлоатационния ресурс на блокове 5 и 6
  • Максимално използване на експлоатационния ресурс на блокове 5 и 6 за дългосрочната им експлоатация при стриктно спазване на всички изисквания за осигуряване на безопасността и в съответствие със съществуващия лицензионен режим.
 • Направление NP 2: Изграждане на общо не по-малко от 4 GW нови ядрени мощности в периода до 2050 г.
  • До 2025 да бъде взето решение по реда на Чл. 45 от Закон за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) за изграждане на общо около 2000 МW нови ядрени мощности с цел въвеждане в експлоатация не по-късно от 2035 г.
  • До 2035 г. да бъде взето решение по реда на Чл. 45 от ЗБИЯЕ за изграждане на допълнителни не по-малко от 2000 МW нови ядрени мощности с цел въвеждане в експлоатация не по-късно от 2045 г.
 • Направление NP 3: Създаване на предпоставки за изграждане на малки модулни реактори след 2030 г.
  • Цел: До 2030 г. да бъде постигната готовност за реализация на проекти за изграждане на ММР чрез осигуряване на регулаторен капацитет и друга институционална подкрепа за заинтересовани местни и чуждестранни инвеститори
 • Направление NP 4: Интердисциплинарни и интерфейсни дейности
  • За осигуряване на енергийната сигурност на страната и за избягване превръщането на България в нетен вносител на електроенергия необходимите нови ядрени мощности следва да бъдат изградени преди прекратяване производството на електроенергия от електроцентрали на изкопаеми горива.