ПОЗИЦИЯ НА БУЛАТОМ

ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Българската ядрена програма има дългогодишна и успешна история. Тя включва дейности касаещи всички елементи на жизнения цикъл на ядрените централи. В последните 40 години АЕЦ „Козлодуй” осигурява повече от една трета от общото производство на електроенергия в страната по един надежден и високоефективен начин, с минимално влияние на климата и околната среда.

Сдружение „Български атомен форум” (БУЛАТОМ) вярва, че запазването на ключовото значение на ядрената енергетика у нас е необходимо за сигурността и суверенитета на страната днес и за в бъдеще. Приветстваме, че настоящите планове за развитие на българския електроенергиен сектор предвиждат удвояване на дела на електроенергия, произведена от ядрени централи в периода до 2040 г.

Такава политика е в унисон с политиките в ЕС: плановете на повече от половината държави-членки включват ядрена енергия наравно с възобновяемата енергия за постигане на целта за декарбонизация до 2050 г. Такава политика е и в съответствие с очакванията на преобладаващата част от българското общество: всички представителни социологически проучвания и значими обществени инициативи през последните десетилетия показват сериозна подкрепа за развитие на ядрената енергетика в страната.

В България понастоящем има две одобрени площадки за разполагане на нови ядрени съоръжения. БУЛАТОМ вярва, че адекватното развитие на ядрените генериращи мощности на страната изисква оползотворяването и на двете площадки. Енергийната сигурност на страната в дългосрочна перспектива се гарантира само при едновременната реализация и на двата проекта развивани на тези площадки в периода до 2040 г. Само така може да бъде осигурено стабилно производство на нисковъглеродна базова електроенергия, улесняващо успоредната реализация на проекти свързани с декарбонизацията на икономиката. Такава цел изисква вземане на решения за осигуряване на необходимите условия за нейното постигане.

Поради дългия живот (почти столетие) и сложните изисквания, ограниченията и предизвикателствата пред успешното строителството на АЕЦ, в т.ч. концентрация на необходимите финансови, административни, организационни и човешки ресурси, знания и опит, българската ядрена индустрия счита за неотложно в най-кратък срок да бъде разработена и приета:

ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА НА БЪЛГАРИЯ

Политиката трябва да определи мястото на ядрената енергетика за осигуряване енергийната сигурност на страната, да определи приоритетите, сроковете и етапите на изграждане на необходимите мощности така, че тази сигурност да бъде съхранена в периода на ускорения преход към постигане на целите за декарбонизация на икономиката до 2050 г.

Възприемането на политика за развитие на ядрената енергетика ще позволи разработка на съответните институционални и секторни политики по възможно най-ефективния начин така, че постигането на нейните цели да бъде подкрепено от всички институции и по този начин бъдат осигурени условията за дългосрочно снабдяване на страната с надеждна, нисковъглеродна, базова електроенергия с предсказуема себестойност.

Приемането на единна и устойчива национална политика:

  • Ще създаде предпоставки за постигане на национален консенсус, интерес и перспективи за дългосрочна реализация на необходимите специалисти, перспективна и предвидима среда за развитие на индустриите, свързани с ядрената енергетика, условия за привличане на необходимите капитали и инвестиции в икономиката на страната, за синхронизиране на свързаните дългосрочни стратегии, включително по управление на ядрено-горивния цикъл и радиоактивните отпадъци, както и за своевременното провеждане на предвидените процедури по реда на Чл. 45 от Закона за безопасното използване на ядрената енергетика.
  • Ще създаде условия за проактивни действия по развитие на националната инфраструктура (включително административен, регулаторен и инженерен капацитет) с цел прилагане на навлизащите технологии от четвърто поколение и създаване на условия за бъдещо разширено навлизане на малки модулни реактори и съответно съхраняване ключовото значение на ядрената енергетика при очакваното критично увеличение на потребностите от електроенергия в европейски мащаб в периода 2030 г. – 2050 г. и след него.
  • Ще осигури основата за формиране и обявяване на национална позиция, която да бъде представена от държавните институции, участващи в предстоящото обсъждане на плановете по отношение бъдещите условия за развитие на ядрената енергетика в Европейския Съюз.

БУЛАТОМ очаква тази политика да бъде разработена от Министерството на Енергетиката в сътрудничество с ядрената индустрия, да бъде приета от Министерския Съвет и в последствие бъде потвърдена с решение на Народното Събрание като ключова част от Енергийната Стратегия на страната.

Като основна неправителствена организация представяща интересите на българската ядрена индустрия, БУЛАТОМ ще продължава да работи за създаването на условия за устойчиво развитие на ядрената енергетика – основен елемент за осигуряването на националната енергийна сигурност в дългосрочен план. БУЛАТОМ изразява готовност да участва в изготвянето на описаната политика чрез ангажирането на експертния капацитет на своите членове.