Европейският парламент подкрепя Малките модулни ядрени реактори

На своя сесия проведена на 12 декември 2023 година Европейският парламент прие Резолюция относно малките модулни реактори (2023/2109(INI)). В нея се казва, че решението се основава на това: „че ядрената енергия е технология с нулеви емисии, която не води до замърсяване на въздуха, и следователно малките модулни реактори имат потенциала да допринесат за постигането на целите на ЕС в областта на климата и околната среда“ и „че ядрената енергия може да допринесе за подобряване на енергийната сигурност в Европа и по-специално в държавите членки, които решат да я използват, като се имат предвид относително ниските разходи за гориво и експлоатация и доказаната способност за осигуряване на стабилна и надеждна базова електроенергия“.

Същевременно в Резолюцията се признава кризата в областта на климата да бъде преодоляна и че ЕС следва да се съсредоточи върху „пълния набор от решения за нулеви нетни емисии, за да увеличи шансовете си за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., както и да диверсифицира своя капацитет за производство на енергия с цел повишаване на сигурността на доставките“. Във връзка с това се подчертава потенциала на малките модулни реактори (ММР) за „надеждно и достъпно предлагане на електроенергия при поискване, с потенциален капацитет за осигуряване на твърда базова чиста електроенергия, топлинна енергия и пара за промишлеността и домакинствата, включително евентуално модернизиране на въглищните електроцентрали“.

Освен подчертаване на потенциала на ММР за „стимулиране на икономическия растеж, да създаде работни места и да допринесе за конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб„ в резолюцията се обръща внимание и от необходимостта за усъвършенстване на съществуващото обучение по ключови умения в областта на ядрената енергетика в съответствие със специфичните изисквания на малките модулни реактори, като се гарантира предотвратяването на недостига на умения и знания, особено по отношение на тези, за които има голямо търсене в ядрената индустрия.

Европейският парламент с резолюцията си приветства „създаването на т.нар. „европейско партньорство за малки модулни реактори под формата на схема за сътрудничество, включваща заинтересовани страни от промишлеността, научноизследователски и технологични организации, заинтересовани клиенти, европейски регулатори и Комисията“ , като същевременно призовава Европейската комисия да се ангажира активно в разработването на проекти за малки модулни реактори и да стартира изработването на Промишлена стратегия на Еврейския съюз, която да включва „ефективните процедури за издаване на разрешения, достъпа до финансиране и стабилните вериги на доставки, с оглед на това да се даде възможност за внедряване на национални технологии за ММР и да се повиши информираността относно малките модулни реактори“.

Сдружение „Български атомен форум“ БУЛАТОМ, приветства приетата от Европейския парламент  резолюция. Формулираните в нея констатации, препоръки и ангажименти, дават надежда, че усилията на европейската ядрената общност през последните години, за признаването на ядрената енергия за чиста, беземисионна и устойчива енергия, енергия необходима за постигане на неутралност по отношение на климата и за развитието на новите иновативни технологии във всички сфери на икономическият живот, е в правилната посока и дава резултат.

Във връзка с приетата Резолюция искаме да припомним, че Булатом в последните години нееднократно е заявявал своята позиция за необходимостта в периода до 2030 г. да се предприемат всички необходими мерки за осигуряване на готовност за реализация на проекти за изграждане на ММР чрез осигуряване на регулаторен капацитет и друга институционална подкрепа за заинтересовани местни и чуждестранни инвеститори. До момента различните стратегически документи не отчитат разработването на нови ядрени технологии базирани на малки модулни реактори (ММР) и възможността за реализация на такива проекти на базата на бъдещи референтни търговски приложения и натрупването на практически експлоатационен опит.

Булатом изразява своя оптимизъм, че приетата резолюция от ЕП и подписаното наскоро писмо от 12 държави-членки на Европейския съюз, сред които и България, с което се призовава Европейската комисия да създаде “общоевропейски индустриален алианс“ за развитие на ММР и на европейска верига за стойност, ще доведе до наваксване на изоставането на страната ни за планиране на реализация на такива проекти.

Целият текст на Резолюцията на Европейския парламент относно малките модулни реактори (2023/2109(INI)) може да прочетете тук