Индустриални групи и правителства обещават да подкрепят нова ядрена енергетика

29 септември 2023 г.

Представители на ядрената индустрия в страните от ОИСР (OECD) и представители на правителствата на 20 държави публикуваха комюникета, с които се ангажират да работят заедно за разширяване на капацитета на ядрената енергетика след встъпителната конференция “Пътни карти за нова ядрена енергия”, организирана от Агенцията за ядрена енергия (NEA) на ОИСР и френското правителство.


От страна на индустрията – Канадската ядрена асоциация, Candu Owners Group Inc, Gifen, Japan Atomic Industrial Forum, Korea Atomic Industrial Forum, Nuclear Energy Institute, nucleareurope, Nuclear Industry Association и World Nuclear Association, издадоха комюнике, в което се казва: “Ние признаваме, че сме в критичен момент по отношение на климата и енергийната сигурност, и ядрената енергия трябва да играе съществена роля – заедно с други технологии за чиста енергия – ако искаме да посрешнем този момент. Спешността и мащабът на предизвикателството пред нас са реални и скоростта и мащабът на отговора трябва да съответстват на тази задача. “

“Въз основа на сътрудничеството през април в Сапоро, Япония, по време на срещата на министрите на климата, енергетиката и околната среда на Г-7 и бизнес форума, ние сме готови да работим заедно с политиците за възстановяване на лидерството в ядрената енергетика в страните от ОИСР и да си сътрудничим с други държави със сходни възгледи, тъй като и те се стремят да постигнат своите цели в областта на климата и енергийната сигурност”.

Те се ангажират да работят с правителствата за:

  • Удължаване на експлоатационния период на съществуващите ядрени производствени ресурси толкова дълго, колкото е възможно. Това включва подкрепа за рестартирането на работещите реактори и насърчаване на ефективни прегледи на безопасността
  • Бързо и значително намаляване на разходите за строителство и сроковете на ядрената енергия чрез използване на поуките, извлечени от последните ядрени проекти за ново строителство
  • Ускоряване на внедряването на малки модулни реактори и усъвършенствани реактори, наред с големите ядрени реактори, за да се отключи широкомащабно внедряване през 2030 г. и да се подпомогне декарбонизацията на трудни за намаляване на емисиите сектори
  • Задълбочаване на международното сътрудничество за развитие на веригата за доставки на ядрени материали и нейната работна сила, и проучване на възможностите за по-добро осигуряване на способности и ресурси в ключови стратегически области
  • Развиване на капацитета на веригата за доставки на ядрено гориво и насърчаване на сътрудничеството с нации с подобно мислене, които се стремят да сложат край на зависимостта от ядрено гориво за граждански цели и свързани стоки от нации, които представляват постоянна геополитическа заплаха за енергийната сигурност
  • Утвърждаване на принципите за устойчивост, включително кръговата икономика в ядрения сектор, чрез отговорно използване на ядрената технология и управление на жизнения цикъл на ядрените материали
  • Насърчаване на приобщаваща и разнообразна ядрена промишленост, включително в областта на многообразието между половете, въз основа на Препоръката на ОИСР от 2023 г. за подобряване на баланса между половете в ядрения сектор.

Те призовават политиците да “насърчават финансова среда, която насърчава инвестициите в ядрената енергия”, а регулаторите да модернизират регулаторните рамки за “ефективно лицензиране на ядрените технологии” и да засилят сътрудничеството за намаляване на “регулаторните бариери пред внедряването на технологии в множество страни”.

Те също така призовават правителствата да “разработят технологично неутрални климатични политики, в които ядрената енергия е справедливо компенсирана за нейната нисковъглеродна стойност, устойчивост и надеждност”.

Преди 28-ата конференция на страните (COP28) те призовават събитието да “предприеме действия, за да гарантира, че ще успеем да постигнем нашите колективни цели в областта на климата и да признаем важната роля, която ядрената енергия ще играе за постигането на тези цели”.

Отделно комюнике излезе от министрите на енергетиката и ръководителите на делегации на България, Канада, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Гана, Унгария, Япония, Корея, Полша, Румъния, Холандия, Словакия, Словения, Швеция, Турция, Украйна, Великобритания и САЩ, в което се казва, че “ядрената енергетика вече играе значителна роля в постигането на климатичните цели и може да играе още по-голяма роля за постигането на глобални нетни нулеви емисии до 2050 г., в съответствие със сценария от 1,5°C и с Парижкото споразумение”.

В него се призовава за удължаване на експлоатацията на съществуващите атомни електроцентрали и “мащабно разполагане на нови атомни електроцентрали” и се казва, че “осигуряването на необходимото увеличение на глобалната ядрена енергия ще изисква стратегическо международно сътрудничество между правителства със сходни възгледи, както и публично-частни партньорства и лидерство в индустрията”.

Те отправят “призив за действие” преди COP28, която започва в Дубай в края на ноември, за да проучат иновативни финансови подходи за финансиране и за “по-голямо включване на ядрената енергия в екологичната, социалната и управленската политика в международната финансова система, като се има предвид, че тя е един от източниците на производство на електроенергия с нулеви и ниски емисии, които могат да допринесат значително за смекчаване на изменението на климата”.

Страните заявяват, че се ангажират да “насърчават международното сътрудничество”, за да “подкрепят създаването и поддържането на рамки за политики, регулаторни пътища и кодекси и стандарти, които да позволят разгръщането на ядрената енергия”. Те също така се ангажират да осигурят безопасни и ефективни стратегии за управление на отпадъците, да подкрепят научноизследователската и развойна дейност и да дадат възможност за интегрирани вериги за доставки, както и “проучване на сътрудничеството относно стратегическите възможности за добив, преобразуване, обогатяване и производство на гориво за разработване на сигурни и надеждни вериги за доставка на ядрено гориво за действащите реакторни паркове и нови усъвършенствани реактори”.

Налице са ангажименти по отношение на уменията, обществената ангажираност и призив за „признаване на ролята, която водородът от източници с нулеви и нискоемисионни емисии, включително ядрени технологии, може да играе за декарбонизирането на трудни за намаляване на емисиите индустриални сектори като вектор на енергиен преход, с положителен ефект върху конкурентоспособността на разходите на пазара на водород и веригата за доставки”.

Комюникето на правителствата също така призовава NEA “да се координира със заинтересованите страни в нашите страни за разработване и подкрепа на мрежа от лидери в индустрията, държавни служители, изследователи и експерти като практичен, ориентиран към решения подход за подпомагане на вземащите решения за максимизиране на пълния потенциал на дългосрочната експлоатация на големи реактори, проекти за ново строителство на големи реактори и разработване и внедряване на SMR за производство на електроенергия и промишлени приложения “.

Изследвано и написано от World Nuclear News