Развитието на ядрената енергетика на българия е необходимо и безалтернативно

Bogomil Manchev

Богомил Манчев, председател на Български атомен форум (БУЛАТОМ), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ

Независимо от всички трудности, предизвикани от редицата както външни, така и вътрешни кризи, и независимо от практическото замразяване на проектите в ядрената енергетика, Сдружението не само увеличи своята членска маса, но и реализира редица по наше мнение навременни инициативи, които определено повлияха за постепенната промяна в отношението към бъдещето на нашата ядрена енергетика.

На първо място беше разработена “Позиция на Булатом относно необходимостта от осигуряване на условия за устойчиво развитие на българската ядрена енергетика”, която, заедно с обосноваващите анализи, беше представена пред всички държавни институции и широко популяризирана в обществото.

На второ място Булатом проведе цикъл от 4 виртуални семинарa по теми, свързани с ядрената енергетика, в които участваха представителни на МЕ, БЕХ, АЕЦ Козлодуй, АЯР, Nucleareurope и международни експерти от най-високо ниво. Тези семинари, както и спомената Позиция, създадоха основа за трезво отчитане на възможностите, които ядрената енергетика дава на България в усилията за дългосрочно осигуряване на необходимата независимост, сигурност и достъпност на електроенергията по един предвидим и управляем начин.

Представители на Булатом участваха активно в дискусиите по Стратегическата визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България, 2023 – 2053 г., изразявайки аргументите на ядрената индустрия на България за необходимостта от незабавно предприемане на реални стъпки в ефективното стартиране на първия проект за нова ядрена мощност у нас така, че тя да заработи преди 2035 г. в съответствие с ангажимента, който страната ни е поела още през 2020 г. в рамките на одобрения от ЕК ИНПЕК.

Нужно е съхраняване на позицията на страната на нетен износител на електроенергия

Пазарните тенденции в сектор електроенергетика доказват растящата дефицитност на този пазар и необходимостта от изграждане на базови мощности. Може да се посочи също, че тези пазарни тенденции доказват и че сигурността на доставките за вътрешния пазар на приемливи цени изисква съхраняване на позицията на страната на нетен износител на електроенергия.

Бизнес тенденциите през годината очертаха посоката, в която се развива политиката на преобладаващата част от европейските страни именно в отговор на посочените по-горе пазарни тенденции и предвид техния дългосрочен и неизбежен характер. А именно предприемането на ясна политика, решения и действия за незабавно преориентиране към изграждане на нови ядрени мощности.

За пример могат да се посочат страни като Франция, Швеция, Нидерландия, Словения, Полша, Чехия, Словакия, Румъния. За съжаление това също означава, че когато най-после и ние неизбежно се включим в тази група, поради ангажираност на доставчиците на технологии, които се броят на пръсти, може отново да се окажем в безнадеждно изостанало положение относно реализацията на тези планове.

Към технологичните тенденции безспорно следва да се отбележи достигането на технологична готовност за навлизане на първите лицензирани проекти на малки модулни реактори (ММР). В САЩ и Канада, както и в редица европейски страни – Обединеното кралство, Франция, Чехия, Полша, се извършва сериозна подготовка на такива проекти, а изграждането на първия такъв реактор се очаква и в Румъния, където вече е определена площадката за разполагане на първия ММР.

Нова ядрена мощност е от ключово значение за постигане на целите за дългосрочно развитие на страната

Сдружението ще продължи с всички възможни средства да защитава своята теза, че развитието на ядрената енергетика на България е необходимо и безалтернативно.

В тази връзка Сдружението още по-активно ще продължи да обосновава, че без крупни беземисионни базови мощности, които да осигуряват предвидими цени на произведената ел. енергия за един дълъг период от време, развитието на българската енергетика е невъзможно, както е невъзможно и изпълнението на изискванията на ЕК за Зелената сделка.

Очакваме да продължи дебатът за строителство на нови ядрени мощности в България, както и да се предприемат реални стъпки за стартиране на първия проект за нова ядрена мощност, който този път следва да бъде “обречен на успех”, защото този успех има ключово значение в постигане на целите за дългосрочно развитие на страната.

Издания и уеб канали за енергетика

Издателство TLL Media разполага с най-богатото у нас портфолио специализирани издания и уеб платформи за енергийна ефективност и енергетика. Над 10 години развиваме каналите и професионализма си в областта на енергийните технологии.