Ядрената енергетика на България – национален приоритет и геополитика

Четвъртък, 02.06.2022 г., 15:00-17:00

Българската ядрена програма има дългогодишна и успешна история. Тя включва дейности касаещи всички елементи на жизнения цикъл на ядрените централи. В последните 40 години АЕЦ „Козлодуй“ осигурява повече от една трета от общото производство на електроенергия в страната по един надежден и високоефективен начин, с минимално влияние на климата и околната среда. Запазването на ключовото значение на ядрената енергетика у нас е необходимо за сигурността и суверенитета на страната днес и за в бъдеще. Такава политика е в унисон с политиките в ЕС: плановете на повече от половината държави-членки включват ядрена енергия наравно с възобновяемата енергия за постигане на целта за декарбонизация до 2050 г. Такава политика е в съответствие и с очакванията на преобладаващата част от българското общество: всички представителни социологически проучвания и значими обществени инициативи през последните десетилетия показват сериозна подкрепа за развитие на ядрената енергетика в страната. Само чрез изграждането на нови ядрени мощности у нас може да бъде осигурено стабилно производство на нисковъглеродна базова електроенергия, улесняващо успоредната реализация на проекти свързани с декарбонизацията на икономиката – като внедряване на все по-значителен дял неуправляеми ВЕИ и извеждане от експлоатация на мощности със значителни емисии на парникови газове.

„Кога и с кого? къде и как? и за колко?“ трябва да се изгради нова АЕЦ е сложен комплекс от въпроси, изискващ експертен технико-икономически анализ. Подобно решение, структуроопределящо за енергетиката – а от там и за конкурентоспособността на българската икономика – за десетилетия напред, следва да бъде надлежно аргументирано и широко обсъдено и валидирано. Настоящия формат има за цел да допринесе към обществения дебат по темата чрез дискусия с водещи български и чуждестранни експерти.
В дискусията ще бъдат разгледани въпроси като:

  • Какво е мястото на ядрената енергетика в обезпечаване на енергийната сигурност на България, днес и в дългосрочен план?
  • Декарбонизация на икономиката, обезпечаване на регионалния дефицит на достъпна електроенергия, подпомагане на „новопостъпващи“ в ядрения клуб европейски държави – как ядрената енергетика създава стратегически възможности за България чрез тези аспекти?
  • Избор на технологичен партньор – какъв е правилният баланс между технология и геополитика?

Модератори на дискусията:

  • Янко Янев (NKMI, VINCC)
  • Славчо Нейков (Институт за Енергиен Мениджмънт)

Събеседници:

  • Представители на национални и международни организации с отношение към ядрената енергетика: Богомил Манчев (БУЛАТОМ), Кинг Лий (WNA), Абел Гонзалес (UNSCEAR)
  • Представители на академичната общност: Холгер Рогнер (Международен Институт за Приложен Системен Анализ), Атила Асзоди (Университет Будапеща), Атанас Семов (СУ)