Разработка на Булатом: База данни „Електроенергийна система“, редакция 2022 г. и доклад за динамиката на изменение на основните показатели в база данни на Булатом за основните характеристики на електроенергийния сектор към 2021 г.

Докладът е изготвен в изпълнение на т. 2.2. от Техническото задание към Договора от 30.06.2022 г. с цел представяне на динамиката на изменение на основните показатели в публично достъпните данни за основните характеристики и резултатите на енергийния сектор в България през последните години, представени в редакция 2022г. на База Данни Електроенергийна Система (БД-ЕС).
БД-ЕС е специализиран информационен инструмент разработен през 2021 г. включващ представителен набор от публично достъпни официални данни за състоянието и развитието на електроенергийния сектор на страната.
Първоначалната версия на БД-ЕС от 2021 г. анализира информацията до края на 2020 г. и до края на съответния ценови/регулаторен период съгласно Закона за Енергетиката. Редакция 2022 г. на БД-ЕС отразява измененията настъпили през 2021 г и съответния регулаторен период 2021-2022 г.
В раздели 2 и 3 на настоящия доклад е направена оценка и представяне на динамиката на изменение на основните показатели и резултати от работата на електроенергийния сектор в България от основен интерес за дейността и целите на БУЛАТОМ при отчитане на тяхното изменение, представено в редакция 2022 на БД-ЕС.
Представени са и конкретни заключения за изменението в основните наблюдавани тенденции, които характеризират развитието на електроенергийния сектор в средно-срочен план.
Информацията представена в тези раздели е обобщена на английски език в „2021 Electricity Sector Fact Sheet“, самостоятелно приложение към този доклад.
Второто приложение към доклада представя актуализация на разработената методика за ежегодно поддържане на информацията в БД-ЕС с отчитане на опита от разработката на нейната редакция 2022 г. представена в този доклад.