Ядрената енергетика е ключов отрасъл за нашата енергийна сигурност

Събин Събинов, управител на Селмеда ООД

Бихте ли представили накратко фирма Селмеда ООД?

Селмеда ООД тази година празнува своята десетгодишнина. Вече пета година предлагаме услуги основно в областта на конвенционалната и ядрената енергетика. Това са специализирани консултантски услуги, насочени към решаване на специфични проблеми и към планирането на реализацията на определени проекти, най-вече в ядрената енергетика. Работим с широк кръг възложители: оператори на ядрени съоръжения, компании разработващи или планиращи реализацията на нови проекти, неправителствени организации като Българския Атомен Форум, както и Агенцията за Ядрено Регулиране (АЯР). Услугите, които предлагаме, са в зависимост от специфичните нужди на клиента и от проблема, който трябва да бъде решен. Съответно те са най-разнообразни: изследване на нов проблем или на нов подход за внедряване на приложим международен опит, разработка на програми, провеждане на обучения, разработка на помощни аналитични средства или информационни платформи и други.

Бихте ли посочили конкретни ваши проекти?

Част от проектите ни, като някои международни проекти в областта на оценката на подходите за обосноваване безопасността на Малки Модулни Реактори (ММР), са конфиденциални. Други, като разработката на позицията на БУЛАТОМ за необходимостта от държавна политика за устойчиво развитие на ядрената енергетика в България, са публични и са достъпни на сайта на сдружението. Един такъв проект е разработката и поддържането на база данни за състоянието и резултатите на електроенергийната система БД-ЕС. Базата данни е реализирана изцяло на основа на информацията от публични източници и обединява в единна среда процесите на производство на електроенергията, нейния пренос, разпределение, реализация, нейното управление, балансиране, трансграничен пренос, търговия на регулирания и на свободния пазар.

Тази база данни също е публична и е достъпна на сайта на Българския Атомен Форум. Сред най-значимите проекти в последно време беше проектът свързан с оказване техническа поддръжка на АЯР в процеса на работата на агенцията по инициативата на Международната Агенция за Атомна Енергия за ядрена хармонизация и стандартизация по отношение на лицензирането на ММР. Обемът на услуги на Селмеда ООД включваше подготовка на обобщаваща информация по специфични въпроси, свързани с хармонизиране на подходите към проектиране, оценка на безопасността, пред-лицензионни прегледи на проектите и оценка на приложимостта на специфични практики прилагани от други регулатори. Беше изготвено и експертно становище за допустимостта на прилагане на подход на пред-лицензионни прегледи с отчитане на съществуващия лицензионен режим в България.

Как виждате приоритетите пред ядрената енергетика?

Ядрената енергетика е ключов отрасъл за осигуряване енергийната сигурност на страната. Тя трябва и ще играе ключова роля и в периода на ускорения преход към постигане на целите за декарбонизация на икономиката. Затова е необходимо да бъдат определени приоритетите, сроковете и етапите на изграждане на необходимите нови мощности така, че тази сигурност да бъде съхранена. В тази връзка според мен тези приоритети са много ясно представени в разработената от Министерството на Енергетиката Стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023 – 2053г. и се надявам тя да бъде подкрепена и нейната реализация да започне в най-кратки срокове.

Източник: profiland.net