ПОГЛЕД КЪМ СЛЕДВАЩИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ

Събеседник: Валентин Илиев – главен технолог „Координация на дейности по дългосрочна експлоатация”

Роден на 04 март 1971 г. в гр. Благоевград.

През 1995 г. завършва Технически университет – гр. София, специалност „Ядрена енергетика”. Има допълнително завършена магистратура по „Бизнес администрация” в УНСС София. Започва работа в АЕЦ “Козлодуй” през 1997 г. като старши инженер оператор в експлоатацията на Електропроизводство – 1. До 2018 година последователно заема длъжностите дежурен инженер на блок, главен технолог, ръководител управление „Нови мощности”, ръководител управление „Качество” и към настоящия момент е главен технолог „Координиране дейностите по дългосрочна експлоатация” в Инженерно осигуряване на 5 и 6 блок. 

Владее английски и ползва руски език.

ВЪПРОСИ:

 1. В предишния разговор по темата за АЕЦ “Козлодуй” с г-н Найденов говорихме за значението на централата за България и за ползите, които дава за цялото общество. Припомнихме, че през миналата година централата отбеляза своята 45-годишнина. Да погледнем към бъдещето, колко години още ще работи АЕЦ?
 2. Какво означава това?
 3. Когато енергийният министър г-жа Теменужка Петкова говори за удължения срок на експлоатация, винаги отбелязва, че този проект е стратегически и е приоритет за правителството в енергийната сфера.
 4. За колко време изпълнихте този проект?
 5. Защо лицензиите са за 10 години, след като блоковете могат да работят още по 30?
 6. Кой определя на какви изисквания трябва да отговаря един толкова важен проект?
 7. Разбирам, че Агенцията за ядрено регулиране има важна роля в този процес?
 8. Ако трябва да обобщим ползите от продължаването на експлоатационния срок на двата блока в едно изречение, как ще звучи то?

В предишния разговор по темата за АЕЦ “Козлодуй” с г-н Найденов говорихме за значението на централата за България и за ползите, които дава за цялото общество. Припомнихме, че през миналата година централата отбеляза своята 45-годишнина. Да погледнем към бъдещето, колко години още ще работи АЕЦ?

Поне до 2051 г. Това е срокът, в който към момента е доказана възможността за безопасна работа на 6 блок, за 5 блок обоснованият срок е до 2047 г.

Какво означава това?

И на двата блока успешно е изпълнен проект, който позволи да бъде продължен експлоатационният ресурс на съоръженията, каквито са съвременните световни тенденции в областта на ядрената енергетика. Атомните електроцентрали са проектирани и построени съгласно консервативни стандарти и имат значителни остатъчни запаси на безопасност.

Тук искам да отбележа, че 5 и 6 блок, които работят в АЕЦ “Козлодуй”, са оборудвани с реактори ВВЕР-1000. Този тип реактори са едни от най-разпространените в света и в годините са доказали своята надеждност и безопасност.  

Още след пуска на двата блока, съобразно все по-високите изисквания към ядрените централи в света, започват да се извършват модернизации и да се внедряват изменения на проекта, насочени към още по-високо ниво на безопасност и експлоатационна надеждност. Изпълнявани са редица дейности за управление и оценка на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите, които са включвани в ежегодните ремонтни, инвестиционни и производствени програми. В периода 2000 – 2010 г. е реализирана много сериозна Програма за модернизация, като бяха изпълнени над 200 мерки.

Анализите, направени след мащабната модернизация, доказаха високо ниво на ядрена, радиационна и технологична безопасност, съизмеримо с това на най-добрите атомни централи с блокове от този тип. Мисиите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ ) за проверка на Програмата за модернизация констатираха, че проектът на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” и прилаганата експлоатационна практика съответстват на международните изисквания по безопасност на МААЕ. 

Всичко това бе основание да пристъпим към подготовка за продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”. Изпълнението на този проект позволи да бъде обоснована възможността за дългосрочна работа на ядрените мощности – за пети блок до 2047 г., а за шести – до 2051 г. 

Когато енергийният министър г-жа Теменужка Петкова говори за удължения срок на експлоатация, винаги отбелязва, че този проект е стратегически и е приоритет за правителството в енергийната сфера.

Това наистина е така. Продължаването на експлоатационния срок на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” е не само мащабен и сложен технически проект, той има и изключително голяма икономическа и социална значимост. Изпълнението на тази приоритетна задача е заложено в Енергийната стратегия на страната и е издигнато като национален приоритет от правителството.

И това не е случайно – работата на АЕЦ “Козлодуй”, която дава внушителен дял от около една трета от общото годишно електропроизводство в България, е изключително важна и определяща за бъдещото развитие не само на ядрената енергетика, а и на икономиката на страната през следващите десетилетия.

За колко време изпълнихте този проект?

На пети блок реализацията продължи от 2012 до 2017 г., а на шести – от 2012 до 2019 г.

Искам да подчертая, че всички дейности бяха изпълнявани само по време на спирането на блоковете за планови годишни ремонти, без да има допълнителни престои на ядрените съоръжения. 

Поради своята мащабност работата по проекта за продължаване на срока на експлоатация бе разчетена в два основни етапа.

В първия етап, общ за двата блока, изпълнен в периода от 2012 до 2014 г., бе направено Комплексно обследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, което бе извършено от международен консорциум.

Използвана бе методология, отговаряща на очакваното високо ниво за страна, членка на Европейския съюз, и осигуряваща неоспоримостта на получената обосновка. 

Извършеното обследване на двата блока показа, че огромната част от оборудването има необходимия остатъчен ресурс, а за останалото бе препоръчана замяна. Определени бяха конструкциите, системите и компонентите, за които е необходимо извършването на допълнителни дейности по оценка на техническото състояние, прогнозиране на основните механични свойства, термохидравлични разчети и потвърждаване на остатъчния ресурс.

Резултатите от комплексното обследване показаха, че техническото състояние на конструкции, системи и компоненти на 5 и 6 енергоблок съответства на изискванията на нормативните, проектно-конструкторските и действащите в АЕЦ “Козлодуй” експлоатационни документи.

По време на втория етап, реализиран от 2014 до 2017 г. на 5 блок и в периода 2016 – 2019 г. на 6 блок, бяха изпълнени програмите за подготовка за дългосрочна експлоатация, в които са включени конкретни мерки, определени в резултат на извършеното комплексно обследване на оборудването и съоръженията на 5 и 6 блок. 

Мерките са разпределени в пет области, отчитащи специфичната им насоченост или по функционален принцип: механично оборудване; електрооборудване и системи за контрол и управление; строителни конструкции и др. На 5 блок са изпълнени 240 мерки, а на 6 – 200. 

Всичко това осигури изпълнение на условията от лицензиите за експлоатация на 5 и 6 блок, с цел тяхното подновяване, и обосноваване на безопасната експлоатация на блоковете в продължения срок.

В процеса на изготвяне на обосновката на продължаването на срока на експлоатация на шести блок са извършени необходимите анализи на безопасността, разчети и количествени оценки на остатъчния ресурс на съоръженията, свързани с безопасната и надеждна работа на блока. Обследвано е оборудването по реакторните инсталации, двата реактора, компенсаторите на обема, парогенераторите, главните циркулационни кръгове, помпи, арматура, тръбопроводи, дизелгенератори, строителни конструкции на редица обекти, сградите на реакторните отделения и много други.

Паралелно с дейностите по проекта за продължаване на срока на експлоатация бе проведен Периодичен преглед на безопасността на шести блок, който представлява систематична преоценка на всички фактори на безопасност на проекта и експлоатацията на ядреното съоръжение. Изготвянето на документа е задължително условие при всеки процес на подготовка за лицензиране. Резултатите от Периодичния преглед доказват безопасната експлоатация на блока през следващия лицензионен период, както и високо ниво на ядрена, радиационна и технологична безопасност, съизмерима с тази на най-добрите ядрени централи. Проектът и експлоатационната практика съответстват на изискванията на националното законодателство и международните стандарти по безопасност на Международната агенция за атомна енергия и Асоциацията на европейските органи за ядрено регулиране WENRA.

Благодарение на добрата организация всички дейности бяха извършени в срок и съгласно изискванията на нормативните документи в страната.

През ноември 2017 г. 5 блок получи от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) лицензия за експлоатация за 10 години, лицензията на 6 блок за следващия 10-годишен период бе издадена на 1 октомври 2019 г.

Защо лицензиите са за 10 години, след като блоковете могат да работят още по 30?

Това е максималният срок съгласно националното законодателство. След изтичането му, предстои атомната централа да кандидатства за следващи лицензии още по два пъти за всеки блок.

Кой определя на какви изисквания трябва да отговаря един толкова важен проект?

Съгласно Закона за безопасно използване на ядрена енергия и лицензиите за експлоатация, Агенцията за ядрено регулиране е определила изисквания, които трябва да бъдат изпълнени от АЕЦ “Козлодуй”, за да експлоатира 5 и 6 блок след изтичане на проектния им ресурс. Изискванията включват:

 • Определяне на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите, които остават в експлоатация, и на тези, които трябва да бъдат заменени с нови;
 • Обосноваване на новия срок на експлоатация;
 • Разработване и реализиране на програма за подготовка на съответния блок за продължаване на срока му на експлоатация.

Всички действия при реализирането на проекта са в изпълнение на изискванията на АЯР и на основния приоритет за гарантиране и непрекъснато повишаване на ядрената безопасност в АЕЦ “Козлодуй”. 

Разбирам, че Агенцията за ядрено регулиране има важна роля в този процес?

Да, като регулаторен орган Агенцията упражнява контрол за спазване на изискванията на нормативната уредба при изпълнението на проекта.

Например, АЯР съгласува работните отчети от изпълнението, одобрява програмите, контролира изпълнението на мерките, извършва тематични проверки.

Проведената от 30 ноември до 4 декември 2015 г. от АЯР проверка констатира, че е създадена необходимата организация, осигурени са необходимите финансови ресурси, ангажирани са лица с достатъчен производствен и организационен опит и са предвидени съответните мероприятия за осъществяване на контрол при изпълнение на дейностите.

Всички изпълнявани мероприятия отговарят на изискванията на нормативните документи в Република България и на Международната агенция за атомна енергия.

Ако трябва да обобщим ползите от продължаването на експлоатационния срок на двата блока в едно изречение, как ще звучи то?

С няколко думи – гарантиране на националната енергийна сигурност, безопасно, надеждно и екологично чисто производство на значителни количества електроенергия през следващите десетилетия, реални икономически ползи за страната и за крайните потребители.

С работата си в следващите години АЕЦ “Козлодуй” ще продължи да осигурява електроенергия на достъпна цена, стабилност на националната енергийна система и спестени вредни емисии за чиста природа.

https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Naiden-Naidenov-v-Darik-1.mp3