КАКВО ДАВА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” НА БЪЛГАРИЯ 45 ГОДИНИ УСПЕШНА ИСТОРИЯ

Събеседник: Найден Найденов – директор „Развитие и модернизации”

Роден на 1 юни 1959 г. в гр. Карлово.

През 1986 г. завършва Технически университет „Ангел Кънчев” – гр. Русе, специалност „Автоматизация на производството”. Има допълнителна мениджърска квалификация по „Организация и управление на бизнеса” от Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов. Започва работа в АЕЦ “Козлодуй” през 1987 г. като инженер по ремонта, ръководител-група по ремонта, началник на цех АСУТП в Електропроизводство – 2.

В периода 2001 – 2014 г. последователно заема длъжностите ръководител на Програмата за модернизация на 5 и 6 блок, заместник ръководител на управление „Инвестиции и модернизации”, ръководител на управление „Модернизации и инвестиции”, главен технолог „Международни проекти” в направление „Инженерно осигуряване”, Електропроизводство – 2, ръководител на управление „Международни проекти” в дирекция „Развитие и модернизации”. От 2014 г. е директор „Развитие и модернизации”

Владее руски и ползва английски език.  

ВЪПРОСИ:

  1. Каква е ролята на АЕЦ „Козлодуй” за енергетиката и като цяло за икономиката на страната?
  2. Ако трябва да опишете Вашите колеги с няколко думи, кои ще бъдат те?
  3. Безопасна ли е атомната централа?
  4. Какво означава култура на безопасност в атомната енергетика?
  5. Как развивате тази специфична култура в АЕЦ „Козлодуй”?
  6. Известно е, че АЕЦ „Козлодуй” е активен член на най-авторитетните световни професионални организации. По какъв начин сътрудничеството с международната ядрена общност допринася за развитието на отрасъла като цяло и конкретно на българската централа?
  7. Защо е важно да развиваме ядрената енергетика?
  8. Може ли ядрената енергетика да бъде отговор на екологичните предизвикателства?
  9. А как работите с местната общност?
  10. На какво се дължи авторитетът, който АЕЦ „Козлодуй” е успяла да завоюва?

1. Каква е ролята на АЕЦ „Козлодуй” за енергетиката и като цяло за икономиката на страната?

Въвеждането в експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” през 1974 г. поставя началото на ядрената енергетика не само в България, а и в Югоизточна Европа. През изминалите години централата се утвърди като основен производител на електроенергия и ключов фактор за надеждността на националната енергийна система.  

Какво даде АЕЦ на България за тези години – можем да погледнем на този въпрос от различни гледни точки.

По отношение на електропроизводството фактите са безспорни – генерирани са над 630 млн. МWh електроенергия за населението и икономиката на достъпни цени. В последните години имаме много сериозен дял – около една трета, в енергийния микс на страната.

Много важно е и това, че осигуряваме надеждни доставки на електроенергия – атомните блокове са базови мощности и не се влияят от външните условия, а работят стабилно и ефективно и тогава, когато други централи изпитват затруднения от различен характер.

АЕЦ „Козлодуй” има сериозна роля и за стартирането на процеса на либерализация на енергийния пазар в България.  Атомната централа бе първата компания, регистрирала сделка за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени. И повече от 15 години е предпочитан бизнес партньор за широк кръг пазарни участници, опериращи както у нас, така и на регионалните пазари.

Държа да подчертая още едно много важно постижение на АЕЦ през изминалия период от 45 години по отношение на все по-отчетливия стремеж към опазване на околната среда – с работата на ядрените енергомощности за това време е спестено отделянето на над 744 милиона тона емисии въглероден диоксид. За сравнение – с изграждането на трите лъча на столичното метро годишно се спестяват въглеродни емисии в размер на 90 хил. тона.

И не на последно място безспорно постижение не само за нас като компания, а и за страната, е формирането на експертно ядро от няколко поколения доказани професионалисти, ползващи се с висок авторитет в международната общност на ядрените енергетици.

Това са хората, на които се дължат постигнатите през годините отлични резултати на атомната централа и които днес осигуряват безопасната и стабилна работа на ядрените блокове.

2. Ако трябва да опишете Вашите колеги с няколко думи, кои ще бъдат те?

Мога да говоря много дълго за колегите, които работят в АЕЦ „Козлодуй”, и пак няма да е достатъчно, за да изразя моето уважение към всички, които са свързали живота си с българската ядрена енергетика.

Отдаденост, професионализъм, отговорност, компетентност, постоянен стремеж да учиш и да се развиваш – това са само част от качествата на хората в нашия голям екип. И това е първото, на което се стараем да научим новите колеги, които сега идват при нас. Разбира се, заедно със специфичните и изключително ценни знания, умения и опит, които са натрупани тук за 45 години работа на централата.

Това е особенно актуално сега, когато при нас се извършва естествен процес на смяна на поколенията. А в този процес е важно да се осигури приемствеността и да се съхранят натрупаните знания. Много важно е да се поддържа интересът на младите хора към добро образование, към технически специалности, приложими в ядрената енергетика.

3. Безопасна ли е атомната централа?

Важно измерение на успешната работа на АЕЦ „Козлодуй” за изминалите 45 години е високото ниво на безопасност, потвърдено от десетки проверки на национални и световни организации и международни мисии. Всички те доказват, че експлоатацията на нашите блокове е в съответствие с най-високите световни стандарти.

Използвам случая за пореден път да изтъкна, че всички дейности в атомната централа са подчинени на този безусловен приоритет – безопасността преди всичко.

Нашата работа е обект на независим държавен надзор, упражняван от Агенцията за ядрено регулиране при Министерския съвет на Република България. Специализиран контрол се осъществява и от други държавни органи, сред които Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и др.

Дейностите по опазването на живота и здравето на хората и околната среда са от първостепенно значение за екипа на централата. Ефективността на строгия контрол на технологичните процеси в АЕЦ „Козлодуй” се потвърждава с резултатите от радиационния мониторинг, провеждан в пълно съответствие с добрата международна практика и хармонизиран с изискванията на Европейския съюз и на Международната агенция за атомна енергия. Влиянието на централата върху компонентите на околната срeда е обект на подробни и систематични изследвания от пуска на ядрените мощности през 1974 г. до момента. Измерванията сочат, че гама-фонът варира в диапазона на естествения радиационен фон, което доказва, че радиационната обстановка в 100-километровата зона на АЕЦ „Козлодуй” е благоприятна и остава непроменена от началото на нейната експлоатация досега.

Важен показател за качеството на нашата дейност като оператор на ядрени блокове е фактът, че и на пети, и на шести блок са отбелязани своеобразни рекорди по продължителна работа без непланово сработване на аварийната защита. За шести блок периодът е 13 години и 3 месеца, а за пети блок – 7 години и 7 месеца. И тези постижения са сред най-добрите в света. За сравнение, по критериите на Световната асоциация на ядрените оператори WANO едно сработване на аварийна защита за две години е показател за висока безопасност и надеждност на експлоатация.

4. Какво означава култура на безопасност в атомната енергетика ?

Концепцията за култура на безопасност е приложена за първи път в ядрената енергетика от Международната консултативна група за ядрена безопасност INSAG на Международната агенция за атомна енергия. Това става през 1986 г., за да се обясни как липсата на знания за риска и за безопасността и невъзможността да се реагира правилно са допринесли за аварията в Чернобил. Културата на безопасност е определена като сбор от характеристики и нагласи в организациите и личностите, който установява, че проблемите, свързани с безопасността на ядрените централи, са основен приоритет и получават вниманието, обусловено от тяхната значимост.

От този момент културата на безопасност се разглежда като ключов компонент от ядрената безопасност и като елемент от особена важност в организационната култура на атомните централи.

Всички ние, които носим отговорността за безопасната експлоатация на ядрените съоръжения, възприемаме развитието и поддържането на висока култура на безопасност като задължително условие за повишаване на безопасността.

5. Как развивате тази специфична култура в АЕЦ „Козлодуй”?

Следвайки това убеждение, в АЕЦ „Козлодуй” прилагаме систематичен и дългосрочен подход, който включва периодично оценяване на състоянието на културата на безопасност, дейности за повишаването ѝ, ангажиране на целия персонал и създаване на нагласа за отговорно поведение.

Организацията и изпълнението на планираните дейности в тази сфера се координира от Съвет по култура на безопасност. Приоритет в работата на Съвета е изграждане на ценности, свързани с мотивацията за непрекъснато повишаване на културата на безопасност.

Основна част от този процес на постоянно развитие е периодичното провеждане на самооценки на културата на безопасност. Самооценките показват влиянието на човешкия фактор върху съответната сфера. Целта е да се създаде ясна картина за текущото състояние, да се оценят и популяризират силните страни и да се определят областите за подобрение в процесите и в поведението на работещите чрез набелязване на конкретни мерки за изпълнение. За отстраняване на откритите слабости се разработват и прилагат специални програми за повишаване на културата на безопасност, съдържащи конкретни коригиращи мерки.

В АЕЦ „Козлодуй” досега са проведени три самооценки на културата на безопасност: през 2010 – 2011 г., през 2014 – 2015 г. и през 2017 г. През 2018 г. бе проведена комбинирана самооценка на културата на безопасност и културата на сигурност, в съответствие с изискванията на международните и националните документи за взаимовръзка и взаимодействие между безопасност и сигурност.

6. Известно е, че АЕЦ „Козлодуй” е активен член на най-авторитетните световни професионални организации. По какъв начин сътрудничеството с международната ядрена общност допринася за развитието на отрасъла като цяло и конкретно на българската централа?

Както вече отбелязах, ние в АЕЦ „Козлодуй” гледаме на повишаването на безопасността не като на сбор от отделни действия и мерки, а го определяме като един непрекъснат процес.

В този процес е особено полезно установеното тясно сътрудничество с международната ядрена общност – Международната агенция за атомна енергия, Световната асоциация на ядрените оператори WANO и др. Мисията на  WANO е ясна: непрекъснато усъвършенстване и подобрение на безопасността и надеждността на атомните електроцентрали в световен мащаб, чрез партньорство и съвместна работа за оценяване и подобряване на ефективността, взаимна подкрепа, обмен на информация и установяване на най-добри практики.

Ядрената енергетика е прекрасен пример за самоусъвършенстване, основано на натрупания експлоатационен опит. Обмяната на експлоатационен опит означава, че ако в някоя централа се случи нещо (дори и малък проблем с оборудване или човешка грешка), информацията за случилото се и взетите коригиращи мерки стигат до всички АЕЦ в света. Нашата индустрия е разработила цялостни системи за контрол на дейностите и последващ анализ, целящ постоянно подобрение. Това се постига в атмосфера на прозрачност, чрез създадени бази данни, които се ползват от цялата професионална общност в света. Създадена е система за провеждане на обучаващи семинари, съвещания, технически срещи и срещи за обновяване на документацията във всички сфери. Специално внимание се обръща както на работата на оборудването и поддръжката му, така и на човешкото изпълнение във връзка с постоянното им усъвършенстване. Своевременно се разпространява информация и за добрите практики, и за възникналите проблеми в бранша.

Както неведнъж сме казвали, а аз споменах и преди малко, АЕЦ „Козлодуй” е проверявана десетки пъти и след всяка проверка ние внимателно анализираме както всички положителни оценки, така и всички препоръки, което ни помага да извършим допълнителни подобрения в своята работа.

Важно е да кажа, че експертите от българската АЕЦ не само следят и прилагат водещите практики в сферата на ядрената индустрия, но и дейно участват в тяхното създаване и развитие. Наши колеги се включват като проверяващи в мисиите на WANO и МААЕ, участват в семинари и технически срещи и по този начин силните страни в нашата дейност стават достояние на енергетиците от другите атомни централи.

7. Защо е важно да развиваме ядрената енергетика?

Можем да разгледаме този въпрос в много аспекти.  Мисля, че е излишно да убеждавам слушателите в икономическите ползи от развитието на ядрената енергетика. Това е високотехнологичен отрасъл, който влияе положително не само на енергийния сектор, а и на цялата индустрия и въобще на икономиката.

Експлоатацията на атомни мощности гарантира енергийната сигурност и стабилността на базовите доставки на електричество за много дълъг период.

В резултат на успешната реализация на двата проекта – продължаване на срока на експлоатация на ядрените блокове и повишаване на мощността им до 104 %,  бе обоснована безопасната работа на 5 и 6 блок за още 30 години и бе одобрено преминаването им на продължителна експлоатация на повишена топлинна мощност от 104%. С това се гарантира за един доста продължителен период производството на чиста електроенергия с нулеви въглеродни емисии за населението на страната и за българския бизнес.

8. Може ли ядрената енергетика да бъде отговор на екологичните предизвикателства?

Факт е, че днес нашата цивилизация е изправена пред реални проблеми, които налагат едновременно да се бори с глобалните промени в климата и наред с това да осигурява начини за задоволяване на увеличаващото се енергопотребление. В светлината на тези две паралелни тенденции ролята на нисковъглеродната енергия неизбежно ще продължава да нараства. А ядрената индустрия е тази, която може да осигури значителни количества електроенергия, без при това да отделя парникови и други вредни газове, още повече, че с прилаганите съвременни технологии и високи стандарти за безопасност атомните централи са доказали своята надеждност. С производството от АЕЦ се спестяват милиони тонове въглероден диоксид – както вече казах, откакто нашата централа е въведена в експлоатация през 1974 г., е предотвратила изхвърлянето на над 744 милиона тона от този парников газ.

Искам да отбележа, че важен елемент в нашата политика по опазване на околната среда са и програмите за повишаване на енергийната ефективност, които изпълняваме. А също и подкрепата ни за развитието на електрическата мобилност. През 2019 г. реализирахме транспортен модел с три електромобила и изградена инфраструктура от четири зарядни станции – българско производство. Така за пореден път потвърдихме трайния си ангажимент за търсене на устойчиви екологични решения в подкрепа на усилията за справяне с глобалните климатични изменения.

9. А как работите с местната общност?

Това е още едно от измеренията на ролята на АЕЦ „Козлодуй”. Централата е не само най-големият работодател в региона и един от най-големите в страната, тя е и активен партньор на местната общност.

Подкрепата за устойчивото развитие на Община Козлодуй и близките населени места, където живеят голяма част от работещите и техните семейства, е важен елемент от нашата политика на корпоративна социална отговорност.

Много са съвместните инициативи с общините в региона, както и доброволческите инициативи, с които лично се ангажират нашите колеги. Целта е да се осигурят трайни ползи за хората, за благоустройството, инфраструктурата, здравеопазването, както и за образованието, културата, спорта и туризма.

АЕЦ „Козлодуй”  от години редовно подпомага необходимите дейности и ремонти, за да бъде запазен за следващите поколения един знаков паметник – националният музей Параход Радецки.

Полагаме усилия подобряване на градската среда – осигурихме улични и паркови осветителни тела. Помогнахме за ремонта и реставрирането на Храм Света Троица в Козлодуй и манастирски комплекс Св. Йоан Предтеча в с. Градешница, ремонта на социални сгради, изграждане на детска и спортна площадка.  Даряваме активи за социални институции, закупуваме медицинска апаратура и подпомагаме лечебни заведения и др.
Като признание за успешната съвместна работа с местните власти през последните години атомната централа на два пъти – през 2012 и през 2017 г., бе удостоена с наградата “Партньор на общините”, присъждана от Националното сдружение на общините в Република България.

10. На какво се дължи авторитетът, който АЕЦ „Козлодуй” е успяла да завоюва?

Смело мога да кажа, че в основата на всички успехи са хората – най-ценният ресурс, с който разполагаме. Вече няколко поколения енергетици показват висока лична отговорност към работата, която изпълняват.

Да бъдеш енергетик не е само и единствено професия. Да бъдеш енергетик е и призвание, осъзнаване на собствените действия и отговорности, непрекъснато получаване на нови знания, стремеж да бъдеш най-добрият, изключителна дисциплина и много, много труд.

https://www.bulatom-bg.org/wp-content/uploads/Naiden-Naidenov-v-Darik-1.mp3