Покана за общо събрание на 20.02.2020 от 17.30 ул. „Вихрен“ 10

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български Атомен Форум“,  ЕИК 130581516, на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 20 февруари 2020 г. от 17.30 часа на адрес гр. София 1618, ул. „Вихрен“ № 10 – сградата на „Риск Инженеринг“ АД при следния дневен ред и предложения за решения:

  1. Приемане на годишния доклад за дейността на Български Атомен Форум за 2019 г.

Предложение за решение: Общото Събрание приема годишния доклад за дейността на Български Атомен Форум за 2019 г.

  • Приемане на годишните счетоводни отчети на Български Атомен Форум за 2019 г.;

Предложение за решение: Общото Събрание приема годишните счетоводни отчети на Български Атомен Форум за 2019 г.

  • Вземане на решение за прекратяване на членство в Български Атомен Форум.

Предложение за решение: Общото Събрание реши да бъде прекратено членството в Български Атомен Форум на членовете, за които са налице предпоставки за прекратяване на членството към датата на Общото Събрание.

  • Избор на нов Управителен съвет.

Предложение за решение: Общото Събрание одобри предложения от действащия УС състав на новия УС на Сдружението.

  • Приемане на плана за работа на Български Атомен Форум за 2020 г.

Предложение за решение: Общото Събрание приема плана за работа на Български Атомен Форум за 2020 г.

  • Представяне на информация за инвестиционните програми на АЕЦ „Козлодуй“ и ДПРАО за 2020 г.
  • Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото Събрание ще се проведе същия ден от 18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

07.01.2020 г.        

гр. София             

БОГОМИЛ МАНЧЕВ

Председател на Управителния съвет  на Български Атомен Форум        

  За повече информация можете да се запознаете с прикачения файл: