Управление на радиоактивни отпадъци

От проведеният на 23 януари 2020 г. разговор в предаването по Дарик радио по проблемите на радиоактивните  отпадъци и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения между Ники Кънчев и г-н Г. Разложки – Директор УРАО към ДПРАО стана ясно, че :

Република България разполага с добре структурирана национална инфраструктура за управление на Радиоактивните Отпадъци (РАО). Националната инфраструктура обхваща – държавата, организации, генериращи РАО в своята дейност и националния оператор по управление на РАО в лицето на Държавно Предприятие “РАО” (ДП РАО).

 Чрез натрупването на финансови средства в националния фонд за управление на РАО – на принципа “замърсителя плаща”, държавата гарантира изпълнението на задълженията си по конвенцията за безопасност при управление на ОЯГ и РАО, а именно – осигуряване на достатъчно ресурс за безопасното управление на РАО.

Регулаторният орган (Агенция за Ядрено Регулиране) на Р. България прилага нормативната рамка, която е в пълно съответствие с най-високите международни стандарти.

Националният оператор за управление на РАО, в Р. България гарантира на населението, че се отделя достатъчен ресурс за прилагане на най-модерните технологии за управление на радиоактивните отпадъци се разработват и прилагат програми за развиване на уменията и компетенциите на персонала. Държавни Предприятие “РАО” има разработена и внедрена интегрирана система за управление, основана на процесен принцип и следваща изискванията на стандарта на Международната Агенция за Атомна Енергия (МААЕ) – GSR- 3. На тази база е разработена и високонадеждна система за проследимост на РАО.

Р. България разполага с национална стратегия за управление на Отработеното Ядрено Гориво  и РАО, в съответствие с директива 70 от 2011 г, като изпълнението на поставените в стратегията задачи се контролира на най-високо държавно ниво.

На базата на проведения разговор може да се направи извода, че задачите, които са свързани с извеждане от експлоатация на 1-4 блок в АЕЦ „Козлодуй“, както и тези свързани с безопасно депозиране на радиоактивните отпадъци са финансово обезпечени, изпълняват си в съответствие с всички изисквания на съществуващите стандарти и регулаторни органи, изпълняват по план и се изпълняват от сплотен и квалифициран екип на ДП РАО. 

Чуйте повече от много интересния разговор тук!